Surah Waqiah In English | Roman English

Read Surah Waqiah In English

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHEEM

 • IZAA WAQA’ATIL WAAQI’AH.
 • LAISA LIWAQ’ATIHAA KAAZIBAH.
 • KHAFIDATUR RAAFI’AH.
 • IZAA RUJJATIL ARZU RAJJAA.
 • W BUSSATIL JIBAALU BASSAA.
 • FAKAANAT HABAAA’AM MUMBASSAA.
 • W KUNTUM AZWAAJAN SALAASAH.
 • FA AS HAABUL MAIMANATI MAAA AS HAABUL MAIMANAH.
 • W AS HAABUL MASH’AMATI MAAA AS HAABUL MASH’AMAH.
 • WASSAABIQOONAS SAABIQOON.
 • ULAAA’IKAL MUQARRABOON.
 • FEE JANNAATIN NA’EEM.
 • SULLATUM MINAL AWWALEEN.
 • W QALEELUM MINAL AA KHIREEN.
 • ‘ALAA SURURIM MAWDOONAH.
 • MUTTAKI’EENA ‘ALAIHAA MUTAQABILEEN.
 • YATOOFU ‘ALAIHIM WILDAA NUM MUKHALLADOON.
 • BI AKWAABINW W ABAAREEQ, W KAASIM MIM MA’EEN.
 • LAA YUSADDA’OONA ‘ANHAA W LAA YUNZIFOON.
 • W FAAKIHATIM MIMMAA YATAKHAIYAROON.
 • W LAHMI TAIRIM MIMMAA YASHTAHOON.
 • W HOORUN’EEN.
 • KA AMSAALIL LU’LU’IL MAKNOON.
 • JAZAAA’AM BIMAA KAANOO YA’MALOON.
 • LAA YASMA’OONA FEEHAA LAGHWANW W LAA TAASEEMAA.
 • ILLAA QEELAN SALAAMAN SALAAMAA.
 • W AS HAABUL YAMEENI MAAA AS HAABUL YAMEEN.
 • FEE SIDRIM MAKHDOOD.
 • W TALHIM MANDOOD.
 • W ZILLIM MAMDOOD.
 • W MAAA’IM MASKOOB.
 • W FAAKIHATIN KASEERAH.
 • LAA MAQTOO’ATINW W LAA MAMNOO’AH.
 • W FURUSHIM MARFOO’AH.
 • INNAAA ANSHAANAAHUNNA INSHAAA’AA.
 • FAJA’ALNAAHUNNA ABKAARAA.
 • ‘URUBAN ATRAABAA.
 • LI AS HAABIL YAMEEN.
 • SULLATUM MINAL AWWA LEEN.
 • W SULLATUM MINAL AAKHIREEN.
 • W AS HAABUSH SHIMAALI MAAA AS HAABUSH SHIMAAL.
 • FEE SAMOOMINW W HAMEEM.
 • W ZILLIM MINY YAHMOOM.
 • LAA BAARIDINW W LAA KAREEM.
 • INNAAHUM KAANOO QABLA ZAALIKA MUTRAFEEN.
 • W KAANOO YUSIRROONA ‘ALAL HINSIL ‘AZEEM.
 • W KAANOO YAQOOLOONA A’IZAA MITNAA W KUNNAA TURAABANW W IZAAMAN’AINNAA LAMAB’OOSOON.
 • AWA AABAAA’UNAL AWWALOON.
 • QUL INNAL AWWALEENA WAL AAKHIREEN.
 • LAMAJMOO’OONA ILAA MEEQAATI YAWMIM MA’LOOM.
 • SUMMA INNAKUM AYYUHAD ZAAALLOONAL MUKAZZIBOON.
 • LA AAKILOONA MIN SHAJA RIM MIN ZAQQOOM.
 • FAMAALI’OONA MINHAL BUTOON.
 • FASHAARIBOONA ‘ALAIHI MINAL HAMEEM.
 • FASHAARIBOONA SHURBAL HEEM.
 • HAAZAA NUZULUHUM YAWMAD DEEN.
 • NAHNU KHALAQNAAKUM FALAW LAA TUSADDIQOON.
 • AFARA’AYTUM MAA TUMNOON.
 • ‘A-ANTUM TAKHLUQOO NAHOOO AM NAHNUL KHAALIQOON.
 • NAHNU QADDARNAA BAINA KUMUL MAWTA W MAA NAHNU BIMASBOOQEEN.
 • ‘ALAAA AN NUBADDILA AMSAALAKUM W NUNSHI’AKUM FEE MAA LAA TA’LAMOON.
 • W LAQAD ‘ALIMTUMUN NASH ATAL OOLAA FALAW LAA TAZAKKAROON.
 • AFARA’AYTUM MAA TAHRUSOON.
 • ‘A-ANTUM TAZRA’OONAHOOO AM NAHNUZ ZAARI’OOON.
 • LAW NASHAAA’U LAJA’AL NAAHU HUTAAMAN FAZALTUM TAFAKKAHOON.
 • INNAA LAMUGHRAMOON.
 • BAL NAHNU MAHROOMOON.
 • AFARA’AYTUMUL MAAA’ALLAZEE TASHRABOON.
 • ‘A-ANTUM ANZALTUMOOHU MINAL MUZNI AM NAHNUL MUNZILOON.
 • LAW NASHAAA’U JA’ALNAAHU UJAAJAN FALAW LAA TASHKUROON.
 • AFARA’AYTUMUN NAARAL LATEE TOOROON.
 • ‘A-ANTUM ANSHAATUM SHAJARATAHAAA AM NAHNUL MUNSHI’OON.
 • NAHNU JA’ALNAAHAA TAZKIRA TANW W MATAA’AL LILMUQWEEN.
 • FASABBIH BISMI RABBIKAL ‘AZEEM.
 • FALAA UQSIMU BIMAAWAA QI’INNUJOOM.
 • W INNAHOO LAQASAMUL LAWTA’LAMOONA’AZEEM.
 • INNAHOO LA QURAANUN KAREEM.
 • FEE KITAABIM MAKNOON.
 • LAA YAMASSUHOOO ILLAL MUTAHHAROON.
 • TANZEELUM MIR RABBIL’AALAMEEN.
 • AFABIHAAZAL HADEESI ANTUM MUDHINOON.
 • W TAJ’ALOONA RIZQAKUM ANNAKUM TUKAZZIBOON.
 • FALAW LAAA IZAA BALAGHATIL HULQOOM.
 • W ANTUM HEENA’IZIN TANZUROON.
 • W NAHNU AQRABU ILAIHI MINKUM W LAAKIL LAA TUBSIROON.
 • FALAW LAAA IN KUNTUM GHAIRA MADEENEEN.
 • TARJI’OONAHAAA IN KUNTUM SAADIQEEN.
 • FA AMMAAA IN KAANA MINAL MUQARRABEEN.
 • FARAWHUNW W RAIHAA NUNW W JANNATU NA’EEM.
 • W AMMAAA IN KAANA MIN AS HAABIL YAMEEN.
 • FASALAAMUL LAKA MIN AS HAABIL YAMEEN
 • W AMMAAA IN KAANA MINAL MUKAZZIBEENAD ZAAALLEEN
 • FANUZULUM MIN HAMEEM
 • W TASLIYATU JAHEEM
 • INNA HAAZA LAHUWA HAQQUL YAQEEN
 • FASABBIH BISMI RABBIKAL ‘AZEEM

Also Read Darood e Taj in PDF

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *